Nginx反向代理解析二级目录泛目录教程

   声明:本站部分内容来自互联网,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。

69

1650042156129402.jpeg


宝塔里打开站点配置文件,底部添加这个就行

    
    location /app {   #app要解析的目录,这里的泛目录的写法,如果是二级目录应该是 location = /app
        proxy_pass https://wabaogou.com/;    #https://wabaogou.com/这里只是举例,真实情况填你自己要解析到的地址
    }